Hodak Legal B.V.

De Zaale 11, 5612 AJ Eindhoven

Privacy Statement

hodak website banner

Hodak Legal B.V. verwerkt persoonsgegevens. Om u hierover duidelijk en transparant te informeren, is deze privacyverklaring opgesteld. Hodak Legal B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens Hodak Legal B.V. verwerkt. In deze privacyverklaring wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over verwerking van persoonsgegevens door Hodak Legal B.V..

Contactgegevens

Hodak Legal B.V. is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hodak Legal B.V. B.V. is gevestigd aan De Zaale 11 te (5612 AJ) Eindhoven. Bij vragen over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer +31 (0) 40 234 59 60, per e-mail via: contact@hodak.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die in verband gebracht kunnen worden met een persoon. Ook persoonsgegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan alle gegevens die Hodak Legal B.V. van u verwerkt aan de hand waarvan u geïdentificeerd kan worden.

Hodak Legal B.V. verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of persoonsgegevens die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Hierbij gaat het onder meer om contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak, persoonsgegevens die u ingevuld heeft op contactformulieren of webformulieren, gegevens die u verstrekt tijdens (kennismakings)gesprekken, persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites of persoonsgegevens die kunnen worden verkregen uit openbare registers, zoals het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hodak Legal B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Van wie verwerkt Hodak Legal B.V. persoonsgegevens

Dit privacy statement is van toepassing op alle personen van wie Hodak Legal B.V. persoonsgegevens verwerkt. Hodak Legal B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij indirect of direct een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Hieronder vallen de volgende personen:

 • (potentiële) cliënten van Hodak Legal B.V.;
 • sollicitanten;
 • mensen die interesse tonen in de diensten van Hodak Legal B.V.;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar Hodak Legal B.V. een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad;
 • bezoekers van de websites van Hodak Legal B.V.;
 • alle andere personen die contact opnemen met Hodak Legal B.V..


Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Hodak Legal B.V. verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van juridische diensten


Indien u ons een opdracht tot het verlenen van juridische diensten heeft verstrekt, vragen wij u om uw contactgegeven met ons te delen. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw zaak, afhankelijk van de aard van de kwestie. Uw persoonsgegevens worden bovendien gebruikt om te factureren naar aanleiding van de verrichte diensten. Voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

Verstrekken van informatie

Hodak Legal B.V. neemt uw gegevens op in het systeem en bewaart deze gegevens om informatie aan u te kunnen verstrekken. Dit kan informatie zijn die betrekking heeft op uw relatie met Hodak Legal B.V.. Wanneer u (nog) geen relatie heeft met Hodak Legal B.V., kunt u zelf via het contactformulier op de website informatie opvragen. Hodak Legal B.V. verwerkt hiervoor persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en u de gevraagde informatie te verstrekken.

Nakoming wettelijke verplichtingen

Hodak Legal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te komen. Op grond van de wet en de gedragsregels die gelden voor advocaten zijn wij verplicht uw identiteit te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Werving en selectie

Hodak Legal B.V. verzamelt uw persoonsgegevens met het oog op werving en selectie. Wanneer u solliciteert bij Hodak Legal B.V., worden uw gegevens opgeslagen om te bepalen of u uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek en om contact met u op te kunnen nemen omtrent uw sollicitatie.

Social media

Hodak Legal B.V. maakt gebruik van diverse social media, namelijk Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Indien u de functies op onze websites met betrekking tot social media gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via de betreffende social media kanalen.

Meting zakelijke gebruik website

 Om het zakelijk gebruik van haar website te meten, gebruikt Hodak Legal B.V. de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Hodak Legal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende grondslagen:

Toestemming

Hodak Legal B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde weer in te trekken.

Op grond van een (te sluiten) overeenkomst

Wanneer u Hodak Legal B.V. de opdracht verstrekt tot het leveren van juridische diensten, dan verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om wettelijke verplichtingen na te komen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn advocaten verplicht om bepaalde informatie te verzamelen en vast te leggen. Zo dient onder andere de identiteit van cliënten te worden geverifieerd.

Gerechtvaardigd belang

Hodak Legal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als zij daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft en met de verwerking geen onevenredige inbreuk op uw privacy gemaakt wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hodak Legal B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het sluiten van een overeenkomst, het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, correspondentie met de wederpartij of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Hodak Legal B.V., zoals een IT-leverancier. Daarnaast kan Hodak Legal B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Hodak Legal B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens is gehouden tot naleving van de AVG. Door Hodak Legal B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een accountant of notaris.

Beveiliging van persoonsgegevens

Hodak Legal B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval dat Hodak Legal B.V. gebruik maakt van de diensten van derde partijen zal Hodak Legal B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Hodak Legal B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Op basis van de nieuwe privacywetgeving heeft u bepaalde rechten wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden:

Inzage

U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens Hodak Legal B.V. verwerkt en om deze gegevens in te zien.

Correctie of aanvulling

U heeft het recht een verzoek in te dienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegeven te corrigeren of te vervolledigen.

Gegevenswissing

U heeft het recht om te verzoeken dat Hodak Legal B.V. de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te wissen. Hodak Legal B.V. zal deze persoonsgegevens wissen in de volgende gevallen:

 • indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn;
 • indien u uw toestemming voor verwerking van de gegevens intrekt en er geen andere wettelijke grondslag voor gegevensverwerking is;
 • indien u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking en er geen dwingende gronden voor verdere verwerking zijn;
 • indien de gegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • indien de gegevens gewist moeten worden op basis van een wettelijk voorschrift.


Beperking van de verwerking

U heeft het recht om Hodak Legal B.V. te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperking indien u van mening bent dat het niet nodig is dat Hodak Legal B.V. bepaalde gegevens van u verwerkt.

Overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om een overzicht te krijgen van de gegevens die Hodak Legal B.V. van u verwerkt en om deze gegevens over te dragen aan een andere partij.

Bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hodak Legal B.V..

Een verzoek tot inzage, correctie of aanvulling, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u indienen bij Hodak Legal B.V. via het e-mailadres contact@hodak.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hodak Legal B.V. aan uw verzoek als betrokkenen geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt de denken aan de geheimhoudingslicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Hodak Legal B.V.