Hodak Legal B.V.

De Zaale 11, 5612 AJ Eindhoven

Algemene Voorwaarden

hodak website banner

1. Hodak Legal B.V., gevestigd te Eindhoven, (hierna “Hodak Legal”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht met het doel de beoefening van de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene inkoopwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hodak Legal. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

4. Hodak Legal voert opdrachten uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten en verplicht zich, conform deze regels, tot geheimhouding van de van cliënt in het kader van de opdracht verkregen informatie.

5. Indien in verband met de aan Hodak Legal opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal Hodak Legal vooraf overleggen met de cliënt. Hodak Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de cliënt een eventueleaansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. Iedere aansprakelijkheid van Hodak Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,–. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Hodak Legal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. De cliënt vrijwaart Hodak Legal ten aanzien van aanspraken van derden voor zover verband houdend met de opdracht.

7. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Hodak Legal een honorarium (vermeerderd met BTW) verschuldigd. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Hodak Legal is gerechtigd haar uurtarief periodiek aan te passen.

8. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen 30 dagen na factuurdatum bij Hodak Legal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

9. Hodak Legal is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Hodak Legal een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft, dan is Hodak Legal verplicht dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Dergelijke meldingen worden niet aan cliënt bekendgemaakt.

10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Hodak Legal is onderworpen aan het Nederlands recht.

11. De rechter in Oost-Brabant is bevoegd in geval een geschil wordt voorgelegd, met dien verstande dat Hodak Legal bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn, indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

12. Alle vorderingsrechten die de cliënt jegens Hodak Legal kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

13. Declaraties van Hodak Legal worden per e-mail of per gewone post aan cliënt verzonden en betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen door Hodak Legal te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht. Hodak Legal is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Indien de cliënt declaraties niet tijdig betaalt is Hodak Legal gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat zij is gehouden tot vergoeding van eventuele schade die daaruit voortvloeit.

14.⁠ ⁠Hodak Legal beschikt op dit moment niet over een derdengeldenrekening.

Hodak Legal B.V.